پوشش و افزودنی آبگریز ساختمانی

راهکاری نوین برای محافظت ساختمان در برابر خسارات ناشی از نفوذ آب.

قیمت بسیار رقابتی

طول عمر بالا و عملکرد عالی

قابل اجرا توسط کلیه روش های متداول پوشش دهی

پوشش و افزودنی آبگریز ساختمانی WRA

WRA ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه اﺳﺖ.
درباره محصول

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺳــﻄﻮح ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺟﺬب آب دارﻧﺪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ WRA ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ، ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪآب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﻋﻤﻖ زﯾﺮﻻﯾﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ، ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺎ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا واﮐﻨﺶ داده و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي آﺑﮕﺮﯾﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﯽ ، آﺟﺮي ، ﮔﭻ ، ﻣﻮزاﺋﯿــﮏ، ﮐﺎﺷــﯽ ، ﺳــﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌــﯽ و ﺳــﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ، ﭼﻮب ﺧﺎم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎذب آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ و رزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

عملکرد محصول

این محصول دارای خواص آبگریزی بسیار عالی بر روی انواع آجر ، سنگ ، سیمان و ... می باشد.
خواص آبگریزی90%
خواص روغن گریزی30%
عمق نفوذ95%
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش99%
مقاومت در برابر اسید70%

نوآوری برای زندگی بهتر

کلیه محصولات این شرکت در واحد تحقیق و توسعه(R&D) با همکاری مراکز علمی
مطالعه و فرمولسازی شده و پس از آزمایش های کنترل کیفی و مطابق با نیاز مشتری به مرحله تولید می رسند.