•  

    تماس جهت مشاوره

    ۰۹۱۳۱۰۸۳۹۱۳

  •  

    ساعت کاری

    شنبه تاپنج شنبه ۸ صبح تا ۶ عصر

وجود رطوبت و نشت آب به زیرساختهای مختلف قطعات ساختمانی و صنعتی مسئله ای شناخته شده است.آب و رطوبت در صنایع مختلفی مانند صنعت ساختمان، صنایع دریایی، سطوح فلزی و غیره می تواند مشکل ساز باشد، به عنوان نمونه در زیر به برخی از مشکلات مرتبط با آب در صنایع مختلف اشاره شده است.

رسوخ در مصالح ساختمانی: نشت آب به علت خلل و فرج داخلی و تر کهای ریز، مسئل های شناخته شده است. بیشتر مصالح ساختمانی مانند گچ، بتن و سیمان دارای تخلخل های بسیار ریز و گروه های هیدروکسیل در سطح خود هستند. این گروه های هیدروکسیل به خاطر شباهت با ساختار آب و ویژگی آبدوستی جاذب آب بوده، بنابراین به راحتی خیس شده و آب در سطح آنها نفوذ می کند. بنابراین به
منظور جلوگیری از رشد ترکها، پوسته شدن سطوح رنگ و گچ، ایجاد کبک و قارچ در اثر رطوبت و غیره آبگریز کردن این سطوح دارای اهمیت ویژ های است.
خوردگی سطوح فلزی و فولادی به ویژه در نواحی ساحلی و جلوگیری از تضعیف مقاومت مصالح ساختمانی بتنی، مسئله مهم دیگری است که در ضد آب سازی به آن پرداخته می شود.

استفاده از سطوح آبگریز به منظور افزایش دوام، کاهش هزینه ها و کاهش زمان مورد نیاز برای نظافت تجهیزات در صنایع مختلفی مانند، صنعت اتومبیل سازی، ساختمان وغیره مورد استفاده قرار گرفته است. پوشش ها و رنگهای خود تمیزشونده آبگریز به واسطه حرکت قطرات آب از روی سطح خود آلودگی های سطحی را می زدایند.